Vilka vanliga fel upptäcks
ofta vid en OVK?

Vid en OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) kan olika typer av fel och brister upptäckas.

Nedan följer några vanliga fel som ofta rapporteras vid en OVK:

  • Otillräckligt luftflöde: En vanlig brist är att ventilationssystemet inte levererar tillräckligt med luftflöde till de olika rummen eller att luftfördelningen är obalanserad. Det kan bero på problem med fläktar, luftkanaler eller reglerutrustning.

  • Otillräcklig filterfunktion: Ventilationssystemets filter är avsedda att rena luften från partiklar och föroreningar. Om filtren är igentäppta eller i dåligt skick kan de inte utföra sin funktion effektivt och behöver bytas eller rengöras.

  • Läckage i kanalsystemet: Läckage i ventilationskanaler kan leda till att luft som ska ventileras ut från bostaden istället läcker ut i konstruktionen. Detta kan minska ventilationens effektivitet och orsaka energiförluster.

  • Bullerproblem: Ventilationssystem kan ibland vara för bullriga, vilket kan störa boende eller arbetsmiljö. Det kan bero på felaktig placering av fläktar eller bristfällig ljudisolering.

  • Dålig reglering: Om ventilationssystemet inte är korrekt inställt eller reglerat kan det leda till ojämn temperaturfördelning, överdriven energiförbrukning eller otillräcklig ventilation i vissa områden.

  • Brister i brandsäkerheten: Ventilationskanaler kan fungera som spridningsvägar för brand och rök. Om det finns brister i brandisolering eller om brandspjäll inte fungerar korrekt kan det utgöra en säkerhetsrisk.

Dessa är bara några exempel på vanliga fel och brister som kan upptäckas vid en OVK. Det är viktigt att notera att specifika fel och brister kan variera beroende på den enskilda fastighetens ventilationssystem och dess skick.

Är det dags för er att utföra en OVK?