Vem ansvarar för att åtgärda eventuella
fel som upptäcks vid en OVK?

Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda eventuella fel eller brister som upptäcks vid en OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll). Detta anges i lagstiftningen om obligatorisk ventilationskontroll, Boverkets föreskrifter BFS 2011:6.

När en OVK genomförs, är det ett auktoriserat OVK-företag eller en auktoriserad kontrollant som utför kontrollen. Om fel eller brister upptäcks under OVK:n ska fastighetsägaren vidta åtgärder för att rätta till dem inom en viss tidsram. Tidsramen för att åtgärda felen beror på typen av brist och hur allvarlig den bedöms vara.

Det är viktigt att fastighetsägaren agerar snabbt för att åtgärda eventuella fel som upptäcks vid OVK, eftersom en korrekt fungerande ventilation är avgörande för att upprätthålla en god inomhusmiljö och för att följa gällande föreskrifter.

Om fastighetsägaren inte vidtar åtgärder för att åtgärda bristerna inom den angivna tidsramen kan det finnas konsekvenser, såsom vite eller andra sanktioner från behörig myndighet.

Är det dags för er att utföra en OVK?