Vad görs vid en OVK?

Vid en OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) utförs en noggrann undersökning av ventilationssystemet i en byggnad. Syftet är att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska och att inomhusmiljön är hälsosam och säker för de boende.

Här är några vanliga åtgärder som vidtas under en OVK:

 

  • Inspektion av ventilationsanläggningen: En kontrollant undersöker och inspekterar hela ventilationsanläggningen för att kontrollera att den är korrekt installerad och fungerar som den ska. Detta inkluderar komponenter som ventilationsaggregat, kanalsystem, luftintag och luftutsläpp.

  • Mätning av luftflöden: Kontrollanten mäter luftflöden i olika delar av byggnaden för att säkerställa att ventilationssystemet tillhandahåller tillräcklig luftomsättning och att luften fördelas jämnt mellan rummen.

  • Kontroll av filter: Kontrollanten inspekterar och bedömer tillståndet för filter i ventilationssystemet. Om filter är smutsiga eller igentäppta kan de begränsa luftflödet och påverka systemets prestanda negativt.

  • Ljudmätningar: Kontrollanten utför ljudmätningar för att bedöma ljudnivån från ventilationssystemet och se till att den inte överstiger gränsvärdena för ljudstörningar.

  • Funktionskontroll av regler- och styrsystem: Regler- och styrsystemet för ventilationen kontrolleras för att säkerställa att det fungerar korrekt och att inställningar är anpassade efter behoven i byggnaden.

  • Bedömning av inomhusmiljön: Kontrollanten bedömer också inomhusmiljön genom att kontrollera temperatur, luftfuktighet och eventuellt förekomst av fukt- eller mögelskador.

 

Efter en genomförd OVK utfärdas ett OVK-protokoll som beskriver resultatet av besiktningen. Om brister eller avvikelser upptäcks kan ägaren av byggnaden bli tvungen att åtgärda dem inom en viss tidsram för att uppfylla OVK-kraven.

Är det dags för er att utföra en OVK?